Våra analysprodukter & paket

Swedac akrediterad analys

Trygghetspaketet

1,2 miljoner människor i Sverige får sitt vatten från enskilda brunnar. Den genomsnittliga förbrukningen per person och dygn är 10...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Läs mer
Kemisk normalkontroll

Kemisk normalkontroll

Kemisk normalkontroll omfattar undersökning av de kemiska egenskaperna i ditt brunnsvatten. Kemiska ämnen i dricksvattnet kan på längre ...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Läs mer
Metallpaket

Metallpaket

Uran förekommer i stora delar av landet, Arsenik på andra platser. Bly är en metallförorening som ofta förekommer i debatten pga. d...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Läs mer
Mikrobiologisk normalkontroll

Mikrobiologisk normalkontroll

Ibland är det dricksvattnet som är orsaken till en orolig mage. Ibland är det helt andra faktorer. Det är inte ovanligt med fekala fö...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Läs mer
Radon

Radon

För vatten från bergborrade brunnar finns alltid risk att ha förhöjda radonhalter. Därför bör också radonhalten i g...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Läs mer
Klorid

Klorid

Klorid CL (saltanalys) Saltvatteninträngning och brist på grundvatten kan i vissa fall vara ett problem i tätbebyggda fritidsområden...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Läs mer
Petroleumprodukter

Petroleumprodukter

Analyseras i de fall då man misstänker förorening av petroleumprodukter, pga utsläpp eller lukt. Alifatiska och aromatiska kolväten...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Läs mer
Asfaltsrester

Asfaltsrester

Analyseras i de fall då man misstänker förorening från asfalt, slipers, el- eller telefonstolpar. Analysen redovisas som Polycykliska a...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Läs mer
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Analyserna omfattar 31 olika substanser och täcker in de allra flesta av de kommersiella bekämpningsmedel som används och har använts i S...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Läs mer

PFAS

Perfluorerade ämnen (på svenska PFAS, på engelska PFAA) Tidigare eller nuvarande användning av släckskum (AFFF) är en av d...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Läs mer
Brandpaketet

Brandpaketet

Brandpaketet omfattar undersökning av de kemiska ämnen som livsmedelsverket rekommenderar att man undersöker i samband med en skogsbrand. Bari...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Läs mer