Villkor

Följande villkor gäller ALcontrol ABs försäljning i Sverige över Internet till kund

 • 1 Köp
  • 1.1 Vid beställning träffas avtal om köp först när ALcontrol bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av ALcontrols databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller ALcontrol sig rätten att korrigera detta i efterhand.
  • 1.2 I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor.
  • 1.3 För att kunna göra en beställning skall du ha fyllt 18 år.
    
 • 2 Pris
  • 2.1 Gällande produktpris inkl moms är det pris, som vid tidpunkten för beställningen finns angivet på adress www.brunnsvatten.alcontrol.se. Priserna anges i svenska kronor (SEK) inkl lagstadgad mervärdesskatt.
  • 2.2 Leveranskostnader finns angivna på ALcontrols prislista på www.brunnsvatten.alcontrol.se och visas vid beställning på hemsidan.
  • 2.3 ALcontrol erbjuder extra rapportering utöver standard (en rapport per prov till beställare) till en kostnad om 25 kr per extra kopia.
    
 • 3 Betalningsvillkor
  • 3.1 Betalning sker i förskott mot faktura eller via bank-/betal-/kreditkort.
  • 3.2 Vid betalning via kort skall kund uppge kortnummer och giltighetsdatum. Kund är skyldig att tillse att medel finns på kortkontot fram till dess ALcontrol tillgodogjort sig betalning. Skulle täckning saknas har ALcontrol rätt att istället fakturera beloppet eller vidtaga rättsliga åtgärder.
  • 3.3 Vi erbjuder i samarbete med Klarna fakturering betalningsvillkor 14 dagar till privatpersoner och företag. Sedvanlig kreditprövning utan kopia för kännedom sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer en avgift om 50 kr inkl moms. Mer information om Klarna finns på www.klarna.se. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS. (Payment Card Industry Data Security Standard)
    
 • 4 Meddelanden
  • 4.1 Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post.
    
 • 5 Leverans
  • 5.1 Normal leveranstid av provtagningsmaterial är 5 arbetsdagar. Normal leveranstid av analysrapport är 10–15 arbetsdagar.
  • 5.2 Analysresultatet levereras per brev i ett exemplar eller via mail till kund.
  • 5.3 Om provet vid ankomst till laboratoriet kan antas ha förändrats från sin ursprungliga karaktär på så sätt att önskad undersökning ej kan anses meningsfull, äger laboratoriet rätt att kassera provet eller endast utföra vissa av önskade beställningar. Exempel på orsaker då prov kan förändras är vid förvaring i olämpligt provtagningskärl eller förpackning, felaktig förvaringstemperatur eller vid för lång tid mellan provtagning och ankomst till laboratoriet. Laboratoriet rådgör i möjligaste mån med beställaren innan beslut kring detta tas.
  •  
 • 6 Ångerrätt
  • 6.1 Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag då avtalet ingås vilket är den dag då beställningen bekräftas per e-post av ALcontrol.
  • 6.2 Du som kund är skyldig att vårda materialet så länge du har det i din besittning. Ångerrätten gäller inte vid outlöst paket.
  • 6.3 ALcontrol står risken ifall materialet skadas eller kommer bort under transporten till dig. Du som kund står för risken vid eventuell retur till oss.
  • 6.4 Vill du utnyttja din ångerrätt skall du meddela detta till ALcontrol per e-post på adress info@alcontrol.se. Returnera därefter utskickat material (väska, kylklampar samt provmaterial) till ALcontrol AB, Olaus Magnus väg 27, 581 10 LINKÖPING. Du som kund står för kostnaden av Provmaterial & Utskick (249kr), eventuell Fakturaavgift (50kr) samt returfrakten. Återbetalning kommer att göras senast inom 30 dagar från den dag då ALcontrol tog emot kundens meddelande om att ångerrätt utnyttjats.
  • 6.5 Om du som kund fullföljer din beställning och skickar in prov till ALcontrol för analys har du inte längre ångerrätt om ALcontrol påbörjat tjänsten.
    
 • 7 Reklamation
  • 7.1 Kund som vill göra gällande att det är något fel med provtagningsmaterial meddela detta till oss per e-post; info@alcontrol.se så vi kan skicka ut nytt material utan avgift.
   Om fel begånget i analysarbetet skall kund omgående efter resultatets erhållande meddela ALcontrol detta per e-post på adress info@alcontrol.se. Inom tio dagar, räknat från dag då sådant meddelande lämnats skall beställaren utförligt och skriftligen meddela ALcontrol i vad felet bestod. Alcontrol följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
    
 • 8 Personuppgiftsbehandling
  • 8.1 När du som kund lägger din beställning hos ALcontrol uppger du dina personuppgifter såsom t ex personnummer, namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
  • 8.2 Enligt Personuppgiftslagen har kunden, efter att personligen undertecknat en ansökan, rätt att få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade och hur dessa behandlas samt rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Kontakta i så fall ALcontrol per e-post på adress info@alcontrol.se.
  • 8.3 ALcontrol använder uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger du som kund ditt samtycke till denna användning. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att meddela ALcontrol detta per e-post på adress info@alcontrol.se.
  • 8.4 ALcontrols kundregister är konfidentiellt. ALcontrol förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller i annan utsträckning än vad som anges i lag. Förmedling av uppgifter till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), kommunens miljökontor och av ALcontrol auktoriserad samarbetspartner avseende åtgärdsförslag sker endast med kundens medgivande.
  • 8.5 Genom att bekräfta och genomföra beställning samtycker härmed kunden att lämnade personuppgifter behandlas och utlämnas enligt ovan.
    
 • 9 Övrigt
  • 9.1 Efter av kund gjord beställning äger ALcontrol inte rätt att ändra villkoren.
  • 9.2 Genom att kunden bekräftar villkoren bekräftas att kunden tagit del av och godkänt dessa avtalsvillkor samt har fyllt 18 år.
    
 • 10 Befrielsegrunder
  •  10.1 Bl a följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder (force majeure), om de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande: Arbetskonflikter, militärinkallelser och varje annan svårighet att erhålla arbetskraft, krig, blockad, avspärrning, politiska oroligheter, statsingripanden av olika slag såsom beslag, export- och importförbud, vägrade licenser från myndigheters sida, eldsvåda, vattenbrist, vattenflöde och andra naturhändelser, maskinskada eller andra rubbningar i ALcontrols arbete, brist på transportmedel eller andra trafikrubbningar vid järnvägar, hamnar eller andra trafiksituationer, försenade fartyg eller andra transportmedel, kassationer som skäligen icke kunde förutses, felaktig eller försenad leverans av väsentliga substanser för analysens framtagande, uteblivna råvaror eller kraft mm eller andra förhållanden, likgiltigt av vilken art som ligger utanför laboratoriets kontroll och påverkar ALcontrols förmåga att uppfylla sina förpliktelser. Det åligger part som vill åberopa ovan angivna omständigheter att utan uppskov skriftligen meddela den andra parten om uppkomsten härav liksom om dess upphörande.
    
 • 11. Tvist
  • 11.1 Tvister avseende tillkomst, tolkning eller tillämpning av det genom uppdraget tillkomna avtalet, skall avgöras av allmän domstol.
    
 • 12. Preskription
  • 12.1 Anspråk mot ALcontrol förfaller om tvisten enl. punkt 12 inte inleds inom ett år räknat från dag då rapport från ALcontrol förelegat.